Учнівське самоврядування– це спосіб залучення до учнів до систематичної участі у навчально-виховному процесі. Самоврядування – самостійна діяльність учнів, яка відбувається за координації відповідального педагога.

Відповідно до Закону України “Про освіту”, громадськесамоврядуванняв закладі освіти–це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органигромадськогосамоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти. Учнівське самоврядування є однією з форм громадського самоврядування в школі.

Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори або учнівська конференція. Виконавчий орган (учнівський комітет, рада учнівського колективу, рада старост, парламент) є підзвітним загальним зборам. Рішення органів учнівського самоврядування мають дорадчий характер.

Фінансове забезпечення роботи учнівського самоврядування не передбачене.

Завдання учнівського самоврядування:

 1. Залучення дітей та молоді до прийняття рішень.
 2. Захист прав та інтересів учнів.
 3. Реалізація інтересів учнів, підтримка їхніх здібностей, прав та свобод.
 4. Створення умов для самореалізації учнів.
 5. Налагодження контактів та реалізація спільних проектів, ініційованих учнями.

В основному виділяють дві важливі функціїучнівського самоврядування:

1. Забезпечення злагодженої роботи всіх колективів у навчальному закладі, оптимальне рішення повсякденних завдань з урахуванням інтересів учнів, щоб кожному було комфортно і залежало б це від нього.

2. Підготовка учнів до участі у майбутньому управлінні державними і громадськими справами, оволодіння знаннями, вміннями і навичками управлінської діяльності.

Адже навчити правильно керувати набагато важче, ніж робити щось самому. В сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства молода людина має володіти не стільки знаннями, скільки методами пошуку інформації, а головне - вміннями і якостями, що допоможуть їй виживати і успішно діяти на благо собі і всього суспільства. І все це набувається за участі учнівського самоврядування. Недаремно ще Конфуцій сказав:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам'ятаю.

Те, що я роблю, я розумію.

Учнівське самоврядування уособлює демократичну та самодіяльну атмосферу, захищає й забезпечує права всіх учасників колективу, сприяє формуванню у них громадянськості, організаторських якостей, допомагає педагогічному колективу в проведенні різноманітних заходів, виступає їх ініціатором. Загалом учнівське самоврядування є незамінним помічником педагогів.

Робота учнівського самоврядування починається з вибору його членів. Кандидатури детально вивчають, підбирають тих, хто користується в учнів авторитетом, вимогливий до себе й до інших, принциповий в оцінці поведінки своєї і товаришів. А такі висновки можна зробити, лише проводячи соціометрію класного колективу. Ураховують також імпульсивність, легку збудливість, які виявляються в учнів у формі неврівноваженості, невміння володіти собою. Такі активісти школи намагаються вирішити конфлікт або вплинути на товаришів не силою переконання, а криком, погрозами, що призводить до нових конфліктів, негативно позначається на авторитеті органів самоврядування. Члени шкільного парламенту повинні усвідомити, що вони не мають особливих прав і привілеїв, на них покладено додаткові обов'язки і, отже, їм виявлено довіру. Хоч би які функції виконував активіст, його треба навчити самостійно мислити, аналізувати й оцінювати конкретну ситуацію з громадянських позицій, приймати розумне рішення. Тому під час обговорення конкретних питань допускаються дискусії, прислухаються до пропозицій активістів, довіряють членам самоврядування втілювати в життя не тільки свої поради, а й пропозиції активу.

Вищим органом уч­нівського самовряду­ванняє за­гальні збори його членів або учнівська конференція. Виконав­чий орган підзвітний загальним зборам. Учнівські збори бажано проводити не менше двох разів на рік (у вересні визначаються завдання на новий навчальний рік, у травні виконавчий орган учнівського самоврядування (учнівський комітет, радалідерів, рада учнівського колективу, парламенту, учнівського представництва тощо)звітується про виконану роботу.

Доцільно напере­додні проведення звіт­но-виборних зборів про­вести з учнями дебати, дискусії, ділові ігри з проблеми створення умов для ефективного функціонування уч­нівського самовряду­вання, допомогти учням у визначенні структури учнівського самовряду­вання, основних на­прямів діяльності та змісту роботи, прав і обов'язків членів вико­навчого органу.

Закони членів шкільного парламенту:

 • Клопітливо збирати скарб знань
 • Приносити користь і радість іншим
 • Берегти здоров’я своє і оточуючого світу
 • Чесно і відповідально відноситися до обраної справи
 • Разом організовувати, творити разом
 • Сперечатися і доводити
 • Залучати дорослих до діяльності і допомоги
 • Набиратися досвіду самоврядування у інших, ділитися своїм
 • Приносити славу рідній Україні, школі.

Поради педагогам-консультантам:

• постійно цікавтеся завданнями, які розв'язують органи самоврядування;

• разом з учнями ведіть пошуки шляхів вирішення цих завдань;

• допомагайте учням у визначенні мети діяльності, складанні плану, аналізу роботи;

• не беріть усю відповідальність за роботу органів учнівського самоврядування на себе, намагайтесь зробити так, щоб учні самі знайшли вихід із найскрутніших ситуацій;

• залучайте, якщо це необхідно, до вирішення управлінських завдань інших членів педагогічного колективу;

не займайте позицію спостерігача, активно допомагайте втілювати в життя рішення, прийняті органами учнівського самоврядування;

• консультуючи, постійно навчайте актив, готуйте його до самостійної роботи.Співпраця керівництвашколи з учнівським самоврядуванням передбачає:

відмову від адміністративного характеру управління; в своїй основі — повагу до особистості школяра; особливу організацію діяльності, яка породжує у школярів потребу в самоврядуванні; конкретну методику залучення учнів до процесу творення; дружні, товариські, довірливі стосунки між педагогами й учнями; захищеність школярів від приниження, звинувачень, докорів, образ підозрою у нездатності або небажанні брати участь у діяльності; унеможливлення примусу до діяльності; впевненість у досягненні мети; створення інтелектуального тла колективу; колективний, спільний аналіз загальної роботи; звільнення від звички мовчати.

Доцільно організоване за змістом і формою учнівське самоврядування має потужний вихов­ний потенціал, розвиває лідерські якості, формує соціальний досвід та ціннісні орієн­тації, створює простір для самореалізації, сприяє усвідомленню особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, задоволенню потреб у спілкуванні з однолітками, самост­вердженню в суспільно-значимій діяльнос­ті, захищає від негативних впливів соціаль­ного середовища, виховує активних громадян держави.

На сучасному етапі учнівське самоврядування є самостійним соціальним інститутом, який забезпечує громадянське становлен­ня особистості.

План учнівського самоврядування 2022-2023н.р.

/Files/images/protokoli_yunpres/163970012_272620660997688_2075978278308243043_n.jpg /Files/images/protokoli_yunpres/162528552_993299174410569_6139887445876377500_n.jpg

Протоколи засідань центру "Юнпрес"/Files/photogallery/162831762_503394234013962_3864166640839408274_n.jpg/Files/photogallery/162849784_452494799202567_9170876580198097435_n.jpg/Files/photogallery/162965465_929000291169451_2576195991457855983_n.jpg/Files/photogallery/163017624_288456909382034_210308554403718751_n.jpg/Files/photogallery/163025527_1389440044725425_6268932503205549726_n.jpg/Files/photogallery/163133952_451001796148894_1123926303823703255_n.jpg/Files/photogallery/163136856_2971382373182466_9137382563008138781_n.jpg/Files/photogallery/163528896_3812345215486813_7447227022647928520_n.jpg/Files/photogallery/163534647_254888709686214_1718434524007203223_n.jpg/Files/photogallery/163555259_276054504082329_749493091185184663_n.jpg/Files/photogallery/163637933_2857068084610398_4764201897720746879_n.jpg/Files/photogallery/164189908_203211028243214_692657712116367968_n.jpg/Files/photogallery/164678464_955684548557928_7222442087987711739_n.jpg/Files/photogallery/164902988_207479801145269_5496165728832844317_n.jpg/Files/photogallery/165033777_1422356528110949_7411667123164717549_n.jpg/Files/photogallery/165223280_1089244504890199_4708978575321576109_n.jpg

План роботи центру "Книголюб" /Files/images/protokoli_knigolyub/162491568_1033738513701713_8035076714956567459_n.jpg/Files/images/protokoli_knigolyub/163233022_871823733550178_1545230155465931652_n.jpg

Протоколи засідань центру "Книголюб"/Files/images/protokoli_knigolyub/162069353_3995508890511782_479811563716679203_n.jpg/Files/images/protokoli_knigolyub/162538841_298448994968799_8340195002888620593_n.jpg/Files/images/protokoli_knigolyub/163026162_4450094771671765_3297957195806704573_n.jpg/Files/images/protokoli_knigolyub/163232775_836072363786734_7161674418563874762_n.jpg/Files/images/protokoli_knigolyub/163513217_444248366804197_3188534996879083613_n.jpg/Files/images/protokoli_knigolyub/163516153_276281034017297_3136725609164714145_n.jpg/Files/images/protokoli_knigolyub/163555178_148988727105357_388988315091823960_n.jpg/Files/images/protokoli_knigolyub/163582445_164761595492621_630527635814027837_n.jpg/Files/images/protokoli_knigolyub/163628358_347984876605651_2633786711460422987_n.jpg/Files/images/protokoli_knigolyub/164073694_2945534309018307_4603848009261826835_n.jpg/Files/images/protokoli_knigolyub/164144923_284204603080614_8613885358317731907_n.jpg/Files/images/protokoli_knigolyub/164401185_3800137796768909_2490058831173044718_n.jpg/Files/images/protokoli_knigolyub/164428361_1581143378757358_6996895115612411260_n.jpg/Files/images/protokoli_knigolyub/164825267_1847816152052431_4649551325833088212_n.jpg/Files/images/protokoli_knigolyub/164915340_481755129630756_7479324486565803688_n.jpg/Files/images/protokoli_knigolyub/165104697_162443939060634_5279623773124593649_n.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 385

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.